07
May

Доставка на хигиенни санитарни материали, почистващи препарати, помощни хигиенни материали и полиетиленови изделия – чували

СЪОБЩЕНИЕ

,,Летище София” ЕАД уведомява всички заинтересовани, че с Решение № 228/07.05.2014г. на основание чл. 27а, ал. 1 от ЗОП е извършена промяна, касаеща „Технически характеристики” – Приложение № 2, неразделна част от документация за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хигиенни санитарни материали, почистващи препарати, помощни хигиенни материали и полиетиленови изделия – чували”

Нов срок за закупуване на документация: до 17.00 часа на 02.06.2014 г.

Нов срок за подаване на заявления: до 17.00 часа на 09.06.2014 г.

Отваряне на заявленията: от 10.00 часа на 10.06.2014 г. в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.

Цена на документацията: 5 лева с ДДС.

Съобщение към поръчка: