13
Dec

Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на 1 (един) брой лоудер за товарене и разтоварване на стандартни контейнери, и палетизирани товари до и от основната палуба (main deck) на самолет

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД отправя тази публична покана по реда на чл. 290, ал.1 от Търговския закон до неопределен кръг търговци да направят оферта за доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на 1 (един) брой лоудер за товарене и разтоварване на стандартни контейнери, и палетизирани товари до и от основната палуба (main deck) на самолет, съобразно условията на поръчката, определени в поканата и приложенията към нея, Състезателен критерий: икономически най-изгодна цена, Място на изпълнение - летище София, бул. „Христофор Колумб” 1. Документацията се получава всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа от деловодството на адрес -  гр. София, Аерогара София, бул. “Хр. Колумб” № 1 или на линка Документи по-долу. Място и срок за подаване на офертите: в горепосочената служба, всеки работен ден и краен срок не по-късно от 17:00 часа на двадесетия работен ден /19.01.2015/, считано от деня, следващ датата на публикуване на настоящата покана. Оферти след указания срок не се приемат.